Макар правата на човека да са присъщи по рождение, ежедневно се сблъскваме с прояви на нетолеранстност и дискриминация и често чуваме, прочитаме и понякога ние самите използваме език на омраза. Но защо?

Правата на човека и основните свободи ни позволяват да развиваме своя разум, талант и съзнание и да удовлетвояваме нашите диховни и физически потребности. Тяхното отричане не е само личен проблем, но също така поражда условия за социална и политическа нестабилност, посява семената на дискриминацията и нетолерантността.

Затова ЗаЕДНО ще се информираме какви са правата на човека, ще бъдем толерантни и ще уважаваме различния от нас и ще бъдем медийно грамотни, като използваме езика на неомраза.