Обученията, които организираме, са насочени към усвояването на конкретни знания, развитието на умения и нагласи у младежите. Всяко от тях се основава на принципите и методите на неформалното учене и се провежда от екип от младежки обучители към центъра. Обученията се осъществяват в две основни направления: глобално образование и медийна грамотност.

Глобално образование

Глобалното образование е образование, което разкрива взаимовръзките в днешния глобализиращ се свят  през познаване и разбиране на глобалните проблеми на човечеството и изграждане на ключови компетенции за решаването им. Основна цел е формирането на активни и отговорни глобални гражданин, които имат нужните знания, умения и ценности да участват в обществото и да променят средата около себе си към по-добро. Основни подтеми на обученията са права на човека, толерантност, разпознаване и превенция на езика на омразата, отговорно гражданство. То дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено.

Медийна грамотност

Медийното пространство днес предоставя свободен достъп до голямо количество информация, различни гледни точки и възможности за изява. Наред с това на дневен ред излизат и въпросите за етиката в медиите, инструментите за влияние върху общественото мнение и последиците от това. За да умеят младите хора успешно да се ориентират в тази среда, е нужно да бъдат „media smart“ потребители и творци на медийно съдържание.

Обученията за развитие на медийна грамотност са насочени към усвояването на конкретни знания и умения за критично мислене и анализ на медийно съдържание, разпознаване и генериране на качествено такова, идентифициране и противодействие на езика на омразата в медиите.